Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin

Telefon: +386 5 77 77 526; I. nadstropje/101

Uradna ura: torek, 9. 10 do 9. 55

Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2022/2023

30. september 2022 – rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2022 – rok za oddajo predprijave

28. marec 2023 – zadnji rok za prijavo

13. april 2023 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

27. april 2023 – rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

15. maj 2023 – kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

17. maj 2023 – zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

23. maj 2023 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

10. julij 2023 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Datumi bodo objavljeni naknadno – E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

Datumi bodo objavljeni naknadno – Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

 

PISNI IZPITI

4. maj 2023 – Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

27. maj 2023 – Angleščina

29. maj 2023 – Slovenščina  II. del (Izpitna pola 2)

30. maj 2023 – Psihologija, sociologija

1. junij 2023 – Geografija

2. junij 2023 – Ekonomija

3. junij 2023 – Matematika

12. junij 2023 – Italijanščina

Ustni izpiti mature*

USTNI IZPITI

 • od 12. do vključno 21. junija 2023
 • Objavljamo razpored ustnih izpitov. Na seznamu ste redni dijaki označeni z vašo ID številko, občani in dijaki z drugih šol pa z EMŠO.
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV NA SPOMLADANSKEM ROKU

 • Informacije o vpogledih in ugovorih na SM 2022

JESENSKI ROK 2022/2023

11. julij 2023
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

13. avgust 2023
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

19. avgust 2023
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

1. september 2023
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

4. september 2023
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

15. september 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Datumi bodo objavljeni naknadno – E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

Datumi bodo objavljeni naknadno –  Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

RAZPORED PISNIH IZPITOV

23. avgust 2023 – Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

24. avgust 2023 – Matematika

25. avgust 2023 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

26. avgust 2023 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2023 -Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2023 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2022 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2023 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

USTNI IZPITI

 • od 23. avgusta do 1. septembra 2022
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV NA JESENSKEM ROKU

 

OBRAZCI

obrazec za prijavo k splošni maturi

obrazec za prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

obrazec za prijavo k izpitu iz splošne mature (popravni izpiti, izboljšanje ocene)

obrazec  za odjavo od splošne mature in izpita iz splošne mature

obrazec za pred prijavo k splošni maturi

obrazec za pred prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

vloga za uveljavite pravic kandidatov s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

 

Pravila opravljanja splošne mature v dveh delih

 

INTERNI DEL

Koledar za izdelavo praktičnega dela – naloge pri splošni maturi 2023

Ekonomija: Prijava k praktičnemu delu

Načrta izvedbe praktičnega dela mature –  2023 

Geografija: Prijava k terenskim vajam

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2023

Zgodovina: Prijava k internemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature

Psihologija: Prijava seminarske naloge

Sociologija: Prijava seminarske naloge

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature

INFORMACIJA O PLAČILU MATURITETNIH IZPITOV

RIC – cena izpita

SEPŠ

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN ČAS PISANJA

ČASI PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

RAČUNALO IN ROČNE URE