Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin

Telefon: +386 5 77 77 526; I. nadstropje/101

Uradna ura: ponedeljek, 11. 30 do 12. 15

Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2021/2022

30. september 2021 – rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2021 – rok za oddajo predprijave

29. marec 2022 – zadnji rok za prijavo

14. april 2022 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

28. april 2022 – rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

16. maj 2022 – kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

18. maj 2022 – zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

24. maj 2022 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

11. julij 2022 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

11. julij 2022 do 13. julij 2022 – E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

14. julij 2022 – Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

 

PISNI IZPITI

4. maj 2022 – Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

28. maj 2022 – Angleščina

30. maj 2022 – Slovenščina  II. del (Izpitna pola 2)

31. maj 2022 – Psihologija, sociologija

2. junij 2022 – Geografija

3. junij 2022 – Ekonomija

4. junij 2022 – Matematika

8. junij 2022 – Zgodovina

13. junij 2022 – Italijanščina

Ustni izpiti mature*

USTNI IZPITI

 • od 13. do vključno 22. junija 2022
 • Objavljamo razpored ustnih izpitov. Na seznamu ste redni dijaki označeni z vašo ID številko, občani in dijaki z drugih šol pa z EMŠO.
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

JESENSKI ROK 2021/2022

12. julij 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2022
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

20. avgust 2022
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

2. september 2022
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

5. september 2022
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

16. september 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. september 2022 d0 19. september 2022 – E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

20. september2022 –  Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

RAZPORED PISNIH IZPITOV

24. avgust 2022 – Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2022 – Matematika

26. avgust 2022 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2022 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2022 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2022 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

USTNI IZPITI

 • od 24. avgusta do 3. septembra 2022
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV NA JESENSKEM ROKU

 

OBRAZCI

obrazec za prijavo k splošni maturi

obrazec za prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

obrazec za prijavo k izpitu iz splošne mature (popravni izpiti, izboljšanje ocene)

obrazec  za odjavo od splošne mature in izpita iz splošne mature

obrazec za pred prijavo k splošni maturi

obrazec za pred prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

vloga za uveljavite pravic kandidatov s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

 

Pravila opravljanja splošne mature v dveh delih

 

INTERNI DEL

Koledar za izdelavo praktičnega dela – naloge pri splošni maturi 2021

Ekonomija: Prijava k praktičnemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2022

Geografija: Prijava k terenskim vajam

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2022

Zgodovina: Prijava k internemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2022

Psihologija: Prijava seminarske naloge

Sociologija: Prijava seminarske naloge

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2022

INFORMACIJA O PLAČILU MATURITETNIH IZPITOV

RIC

SEPŠ

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN ČAS PISANJA

ČASI PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

RAČUNALO IN ROČNE URE