1. decembra 1948 je Generalna skupščina Organizacije druženih narodov v Parizu sprejela in razglasila Splošno deklaracijo človekovih pravic, kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi posamezniki in vsi organi družbe, z vzgojo in izobraževanjem spodbujali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter z državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili njihovo splošno in dejansko priznanje in upoštevanje.

Splošna deklaracija človekovih pravic je kjučen dokument, saj pred tem pravice in svoboščine posameznika še nikoli niso bile tako podrobno opredeljene. Prvič v zgodovini je bilo mednarodno dogovorjeno in priznano, da se človekove pravice in temeljne svoboščine nanašajo na vsakogar in so prisotne vsepovsod.

  1. člen

Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva.

  1. člen

Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino.

Človek je del družbene skupnosti in kot tak ima tudi dolžnosti do skupnosti, ki so zapisane v naslednjem členu:

  1. člen

Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, kajti samo v njej je mogoč svoboden in poln razvoj njegove osebnosti.

Pri uresničevanju pravic in svoboščin za vsakogar veljajo samo omejitve, ki so določene z zakonom in katerih izključni namen je zagotoviti ustrezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin drugih ter zadostiti upravičenim zahtevam morale, javnega reda in splošne blaginje v demokratični družbi.

Teh pravic in svoboščin se v nobenem primeru ne sme uresničevati v nasprotju s cilji in načeli Organizacije združenih narodov.

Na področju varstva človekovih pravic ima v Sloveniji pomembno vlogo Varuh človekovih pravic. Ob svetovnem dnevu človekovih pravic je objavil poslanico, v kateri je poudaril, da v času pandemije koronavirusne bolezni, ko državni organi z ukrepi za zaščito naših življenj in zdravja, posegajo v naše pravice in jih omejujejo, je »pravi« čas za razmislek o pomenu in razumevanju pravic, vrednotah in kulturi.

Vabljeni k ogledu POSLANICE Varuha človekovih pravic Petra Svetine ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. (video 6.18)

https://youtu.be/3ss8E5f2hjE

Irena Spacal, prof.  (AKTIV DRUŽBOSLOVJA)