Šolske sklade ureja 135. člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.

Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

 

Upravni odbor šolskega sklada – predstavniki delavcev:

  1. Tanja Benčič Rihtaršič
  2. Darja Palčič
  3. Verka Isovska
  4. Mojca Kocjan
  5. Silvana Cijan

Upravni odbor šolskega sklada – predstavnik staršev:

  1. Irena Kozlovič Kocjančič

Upravni odbor šolskega sklada – predstavnik dijakov:

  1. Vanessa Peras, 2. a ET