Šolske sklade ureja 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanjaZOFVI.

Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.

Upravni odbor šolskega sklada – predstavniki delavcev:

  1. Tanja Benčič Rihtaršič- predsednica
  2. Mojca Kocjan- namestnica predsednice
  3. Silvana Cijan
  4. Verka Isovska
  5. Irena Oblak-Galjanič- zapisnikar

predstavnici staršev:

  1. Violeta Todorović
  2. Meri Mijalova