Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin

Telefon: +386 5 77 77 526; I. nadstropje/101

Uradna ura: četrtek, 10. 40 do 11. 25

 

Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

 

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

 

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 • Slovenščina – esej                                 5. maj 2020
 • Spomladanski izpitni rok               od 30. maja 2020
 • Jesenski izpitni rok                        od 24. avgusta 2020

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019/2020

30. september 2019 – rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2019 – rok za oddajo predprijave

31. marec 2020 – zadnji rok za prijavo

15. april 2020 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

30. april 2020 – rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

18. maj 2020 – kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

20. maj 2020 – zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

26. maj 2020 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

13. julij 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. julij 2020 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

PISNI IZPITI

 • Slovenščina – esej  5. maj 2020
 • Angleščina – 30. maj 2020
 • Slovenščina – II. del  1. junij 2020
 • Psihologija in Sociologija – 2. junij 2020
 • Geografija  – 4. junij 2020
 • Ekonomija – 5. junij 2020
 • Matematika – 6. junij 2020
 • Zgodovina – 10. junij 2020
 • Italijanščina – 13. junij 2020

 

USTNI IZPITI

 • od 15. junija 2019 do 23. junija 2020
 • Objavljamo razpored ustnih izpitov. Na seznamu ste redni dijaki označeni z vašo ID številko, občani pa s šifro, s katero boste dostopali do rezultatov mature.
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

JESENSKI ROK 2019/2020

14. julij 2020 – zadnji rok za prijavo

14. avgust 2020 – zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2020 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

17. september 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

21. september 2020 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

RAZPORED PISNIH IZPITOV

24. avgust 2020 – SLOVENŠČINA

25. avgust 2020 – MATEMATIKA

26. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2019 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

Individualni razpored dobite pri tajnici splošne mature.

USTNI IZPITI

 • od 24. avgusta do 3. septembra 2020
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

 

OBRAZCI

obrazec za prijavo k splošni maturi

obrazec za prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

obrazec za prijavo k izpitu iz splošne mature (popravni izpiti, izboljšanje ocene)

obrazec  za odjavo od splošne mature in izpita iz splošne mature

obrazec za pred prijavo k splošni maturi

obrazec za pred prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

vloga za uveljavite pravic kandidatov s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

 

Pravila opravljanja splošne mature v dveh delih

 

INTERNI DEL

Koledar za izdelavo praktičnega dela – naloge pri splošni maturi 2020

Ekonomija: Prijava k praktičnemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2020

Geografija: Prijava k terenskim vajam

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2020

Psihologija: Prijava seminarske naloge

Sociologija: Prijava seminarske naloge

Zgodovina: Prijava k internemu delu

CENIK SPLOŠNE MATURE ZA SAMOIZOBRAŽEVALCE

RIC

SEPŠ

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN ČAS PISANJA

ČASI PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

RAČUNALO IN ROČNE URE