Knjižnica je prostor za iskanje in uporabo informacijskih virov, učenje, priložnostne razstave in različne prireditve. Opremljena je z dvema računalnikoma za dijake, kjer imajo uporabniki dostop do interneta.  Nahaja se v pritličju Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

 

Delovni čas

Od ponedeljka do petka: 8:00 – 14.00

 

Knjižničarka

Irena Oblak Galjanič

 

 

Knjižnična zbirka

Knjižnična zbirka obsega 15200 enot knjižnega in neknjižnega gradiva ter bogato zbirko periodičnih publikacij. Pokriva vsa zastopana predmetna področja za programe ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija, trgovec in administrator. Uporabnikom je omogočen prost pristop do knjižničnega gradiva.

 

Članstvo

Člani knjižnice so vsi dijaki in zaposleni na SEPŠ. Za njih je gradivo dostopno brezplačno, članarine ni. Zamudnina se zaračunava po ceniku. Ob plačilu članarine in izposojevalnine lahko postanejo uporabniki knjižnice tudi izobraževalci ob delu.

 

Izposoja

Izposojevalni rok za obvezno branje je 7 dni, za ostalo leposlovje 14 dni, za strokovne knjige po dogovoru. Čas izposoje je možno podaljšati. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, atlasi, enciklopedije,…) dijaki lahko uporabljajo samo v knjižnici. Kdor izposojeno gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim.

 

Obnašanje

V knjižnici ni dovoljeno glasno komuniciranje, uporaba mobilnih telefonov, prinašanje hrane in pijače.

Računalniki so namenjeni šolskim dejavnostim. Pred uporabo računalnika se dijak vpiše na list.

 

Knjižničarski krožek

Dijaki, ki imajo interes in več časa preživijo v knjižnici, sodelujejo pri izboru za nakup neobvezne literature, pri pripravi dogodkov v knjižnici in urejanju knjižničnega gradiva.

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO  2020/2021

za vse letnike naslednjih programov:

UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE LAHKO NAROČITE TUDI PREKO SPLETA:

https://www.libris.si/c1193/Narocilo-delovnih-zvezkov

https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2uq&pmid=0g9h2psd5ji1

https://bit.ly/SEP%C5%A0_Koper_PTI

https://bit.ly/SEP%C5%A0_Administor

https://bit.ly/SEP%C5%A0_Trgovec

https://bit.ly/SEP%C5%A0_Ekonomska gimnazija

https://bit.ly/SEP%C5%A0_Ekonomski tehnik

UČBENIŠKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

naslednjih programov:

1.  Ekonomska gimnazija

 

2.  Ekonomski tehnik

 

3.  Administrator

 

4.  Trgovec

 

 

5. Ekonomski tehnik – PTI