S 1. oktobrom 2018 smo na šoli začeli z novim dvoletnim Erasmus+ KA229 projektom z naslovom Hand to hand with CLIL oz. Spopadimo se s CLIL-om. Gre za partnerstvo med šolami, v katerem naša šola sodeluje z dijaki in učitelji iz 5 držav, in sicer iz  Poljske, Bolgarije, Madžarske, Romunije in Italije. Glavni koordinator je šola iz Poljske.

Osnovni cilji projekta so obogatiti, izboljšati in posodobiti pouk preko medpredmetnega povezovanja, uvajanja CLIL metod poučevanja ter preko poučevanja splošnih in strokovnih predmetov v angleščini (in drugih tujih jezikih). Učitelji so se v okviru projekta udeležili različnih izobraževanj v zvezi s CLIL-om ter drugimi sodobnimi tehnikami in metodami poučevanja na srečanjih v Bolgariji in na Poljskem, nato pa nova znanja posredujejo sodelavcem na svojih šolah ter jih uporabljajo pri pouku. Razvijajo različne primere dobrih praks, ki jih preizkusijo v razredu ter jih na projektnih srečanjih predstavijo drugim partnerjem in nato primere učnih ur skupaj analizirajo. Obiskali so tudi dvojezično srednjo šolo na Poljskem, kjer poteka pouk nekaterih predmetov v angleščini in poljščini ter prisostvovali pri dvojezičnih učnih urah.

Dijaki so v projekt vključeni neposredno in posredno. Na srečanjih in preko spletne komunikacije spoznavajo, kako poteka pouk v drugih državah, kaj se učijo npr. pri matematiki,  se učijo s sovrstniki iz drugih šol,  spoznavajo druge kulture, države, jezike, pridobivajo komunikacijske spretnosti v angleščini, pripravljajo predstavitve svoje kulture, izvajajo raziskave o npr. učnih metodah, razvijajo spretnosti javnega nastopanja v tujem jeziku, sklepajo nova prijateljstva… Posredno pa so vsi dijaki šole deležni pouka oz. učnih ur, pri katerih učitelji uporabljajo CLIL pristop in druge sodobne metode poučevanja.

V okviru projekta je načrtovanih 8 projektnih srečanj v vseh partnerskih državah. V prvem letu bodo izvedena 4 srečanja: v Bolgariji, na Madžarskem, na Poljskem in ponovno v Bolgariji. V drugem letu (šol. leto 2019/20) bo oktobra 2019 gostiteljica naša šola, nato pa sta pozimi in spomladi 2020 načrtovani še srečanji v Italiji in v Romuniji. Zaključno srečanje bo na Poljskem v septembru 2020.

Nataša Jerman

koordinatorica projekta

Utrinki iz projektnih srečanj

Uvodno srečanje v Bolgariji  (oktober 2018)

Projektno srečanje na Madžarskem (december 2018)

Izobraževanje na Poljskem ( marec 2019)

Izmenjava v Bolgariji (junij 2019)

Projektno srečanje Erasmus+ na SEPŠ Koper (oktober 2019)