Sestavo in naloge dijaške skupnosti   ureja 61. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma 31. člen Zakona o gimnazijah.

Skupnost dijakov

  • voli svoje predstavnike v Svet šole
  • daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole v postopku imenovanja ravnatelja šole
  • daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem organom šole
  • določi pravila delovanja skupnosti dijakov in
  • opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter internimi akti šole

 

Predsednica dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23 je Eliza Julija Štader, 4. a EG, podpredsednica pa Thana Felić , 2. b EG.

Predstavnica v Obalni dijaški skupnosti je Aurora Ćošić, 3. a EG.

Mentorica dijaške skupnosti je Katarina Furlan.