Več o prireditvi si preberite v članku v novicah e-koper.

Nagovor ranvateljice:

Šestdeset let. 

60 let ustanove, ustanovljene za potrebe obalnega gospodarstva, 60 let vzgojno izobraževalnega procesa, 60 let strokovne rasti, 60 generacij, ki je vstopilo v šolo in jo zapustilo s splošnim in strokovnim znanjem, vrednotami, samospoštovanjem, pripravljenih na delo ali nadaljnji študij.

V tem obdobju je SEPŠ Koper zorela, se prilagajala spremembam, sprejemala nove izzive.

Šolo in življenje na njej ustvarjajo ljudje in brez njih tudi letošnje obletnice ne bi bilo. Zato je osrednja pozornost namenjena vsem, ki ste bili kakor koli povezani z delovanjem in življenjem naše šole.

V vseh teh šestdesetih letih se je nabralo veliko izjemnih zgodb, spominov, izzivov, ne nazadnje ogromno izkušenj in uspehov. Mnogi so zapisani v zborniku ob petdesetletnici šole. Vsako desetletje  doda svoj pečat, tako je tudi zadnje desetletje prineslo mnogo novih zgodb, izkušenj in sprememb. Nekatere smo zbrali v zborniku, ki je pred vami.

Izobraževanje in usposabljanje je eden najpomembnejših dejavnikov razvoja družbe in njene večje konkurenčnosti.

Leta 2008 se je začela prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja, leto kasneje tudi posodobitev gimnazijskih programov v splošnih in strokovnih gimnazijah.

Naša šola je aktivno sodelovala v obeh prenovah. Po 6 letih intenzivnega dela sta se projekta leta 2014 zaključila. Spremenili so se programi, z uvajanjem novih pedagoških pristopov  pa smo se spreminjali tudi  mi. Naše poslanstvo je v razvijanju tistih lastnosti dijakov, ki so v sodobni družbi nujno potrebne za uspešno življenje, to so podjetnost, odgovornost, ustvarjalnost, samostojno učenje, sposobnost timskega dela,  kritičnost in še mnoge druge. Vzgajati in izobraževati v času splošnega pomanjkanja vrednot in duha, nenehnega spreminjanja okolja in tehnologije je zahtevna in odgovorna naloga šole in pred nas učitelje postavlja nove in nove izzive.

Kot šola z ekonomsko in poslovno usmeritvijo v zadnjih letih pri dijakih intenzivno razvijamo podjetniške kompetence. Vključeni smo v številne projekte, mednarodne izmenjave in delovno prakso v tujini. Dijaki  lahko v okviru pouka ali izvenšolskih dejavnosti preizkusijo svoje podjetniške ideje in sposobnosti.

Ponosni smo, da naši dijaki na strokovnih tekmovanjih dosegajo izredno visoke rezultate. Ponosni smo tudi na naše športnike, ki dosegajo vrhunske rezultate, saj jim s prilagajanjem učnega procesa omogočamo, da poleg šole razvijajo svoje potenciale.

Vsebinsko prenovo je spremljala tudi prenova zunanje podobe in posodobitev prostorov in učne tehnologije.  Smo šola, ki se lahko ponosno ozre v preteklost – to nam kažejo uspehi številnih generacij.

Mnogi posamezniki so uspeli na različnih področjih kulturnega, športnega ali gospodarskega udejstvovanja in mnogi so uspeli kot ljudje, ki so znali poiskati srečo ter jo deliti z drugimi.

Verjamem, da smo pri vzgoji in širjenju znanja uspešni tudi zato, ker uresničujemo zastavljene  cilje skupaj z dijaki, s starši in v občini, ki nam ponuja številne priložnosti.   

Za uspešno prehojene poti (daljše ali krajše) se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste v teh šestdesetih letih soustvarjali življenje šole.  

Ostane nam še želja, da naša šola tudi v prihodnje nadaljuje poslanstvo, ki smo ga tako uspešno gradili 60 let.